Фахові видання

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ

НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

 

Затверджено постановами

президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

від 16.12.2009 р. № 1-05/6

від10.02.2010 р. № 1-05/1

від 10.03.2010 р. № 1-05/2

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Дата затвер-дження

 

1.

Археологія

НАН України, Інститут археології НАН України

 

27.05.09

 

2.

Архіви України

Державний комітет архівів України,

Інститут історії України НАН України,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Український НДІ архівної справи та документознавства

08.07.09

 

3.

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

10.02.10

10.03.10

 

4.

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України

10.02.10  10.03.10

 

5.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

18.11.09

 

6.

Вісник Інституту археології

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

14.10.09

 

7.

Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

10.02.10

 

8.

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України

 

14.10.09

 

9.

Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Держава та армія”

Національний університет ”Львівська політехніка” МОН України

 

14.10.09

 

10.

Вісник Харківського національного університету.

Серія “Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

 

18.11.09

 

11.

Вісник Харківського національного університету

Серія “Історія”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

14.10.09

 

12.

Вісник Харківської державної академії культури

Харківська державна академія культури Міністерства культури і туризму України

16.12.09

10.02.10

10.02.10

 

13.

Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України

10.02.10

 

14.

Волинські історичні записки

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

10.03.10

 

15.

Вопросы германской истории.

Питання німецької історії.

Fragen zur deutschen Gescichte

Questions of German history

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

10.03.10

 

16.

Ейдос.

Эйдос.

Ejdos

Національна академія наук України, Інститут історії НАН України

16.12.09

 

17.

Етнічна історія народів Європи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10.03.10

 

18.

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника.

Записки Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В.Стефаника.

Prace Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. V. Stefanyka.

Proceedings of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv

Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника

10.02.10

 

19.

З архівів ВУНК – НКВС - КДБ

Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”

10.03.10

 

20.

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики

Сборник трудов Научно-исследовательского центра периодики.

Proceedings of Research and Centre for Periodicals

Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника

16.12.09

 

10.02.10

 

21.

Інтелігенція і влада

Одеський національний політехнічний університет МОН України

10.03.10

 

22.

Історична панорама

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

10.02.10

 

23.

Історичний архів. Наукові студії

 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України

10.03.10

 

24.

Історичні записки: збірник наукових праць

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

14.10.09

 

25.

Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

10.03.10

 

26.

Історія та географія

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України

18.11.09

 

27.

Історія. Філософія. Релігієзнавство

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

27.05.09

 

28.

Кам’яна доба України

Інститут археології Національної академії наук України

14.10.09

 

29.

Культура народов Причерноморья

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр “Крым»

10.02.10

 

30.

Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини

ДВНЗ “Запорізький національний університет” МОН України

10.02.10

 

31.

Магістеріум. Археологічні студії

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

14.10.09

 

32.

Мандрівець

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

16.12.09

 

33.

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. ІСТОРИЧНІнауки

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

10.03.10

 

34.

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. Серія «Історичні науки»

Научный вестник Николаевского государственного университета имени В.А.Сухомлинского Wissenschaftsblatt der W.O.Suсhomlinskij Staatsuniversität Mykolaiv, Scientific Bulletin of V.O.Sukhomlynsky Mykolaiv State University

Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського МОН України

 

16.12.09

 

35.

Науковий вісник Ужгородського університету.

Серія “Історія”

Ужгородський національний університет МОН України

 

14.10.09

 

36.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: історія, політологія, міжнародні відносини

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

10.02.10

 

37.

Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис “Галичина”

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України

10.03.10

 

38.

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України

10.03.10

 

39.

Наукові записки з української історії

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України

18.11.09

 

40.

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

16.12.09

 

41.

Наукові записки  НАУКМА. ІСТОРИЧНІнауки.

Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

18.11.09

 

42.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «ІСТОРИЧНІнауки»

Національний університет «Острозька академія»

10.03.10

 

43.

Наукові записки. Серія: ІСТОРИЧНІнауки

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

МОН України

10.03.10

 

44.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України

10.03.10

 

45.

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету

ДВНЗ “Запорізький національний університет” МОН України

10.02.10

 

46.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. ІСТОРИЧНІнауки

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України

10.03.10

 

47.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

10.02.10

 

48.

Наукові праці.

Серія: історія

Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України

10.03.10

 

49.

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах “Грані”

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, Об’єднання громадян “Центр соціально-політичних досліджень”

10.02.10

 

50.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України

10.03.10

 

51.

Пам’ятки

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

18.11.09

 

52.

Питання історії науки і техніки

Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії і культури

10.02.10

 

53.

Питання історії України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

10.02.10

 

54.

Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

10.02.10

 

55.

Проблеми археології Подніпров’я

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

10.02.10

 

56.

Регіональна історія України

Інститут історії України НАН України

27.05.09

 

57.

Рукописна та книжкова спадщина України. Археологічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

10.02.10

 

58.

Старожитності степового Причорномор’я і Криму

ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України

16.12.09

 

59.

Сторінки воєнної історії України.

Страницы военной истории Украины

Національна академія наук України, Інститут історії НАН України

10.02.10

 

60.

Сторінки історії

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України

18.11.09

 

61.

Студії з архівної справи та документознавства

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

18.11.09

 

62.

Схід

Український культурологічний центр,

Інститут економіки промисловості НАН України,

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Запорізький національний університет МОН України

10.02.10

 

63.

Східний Світ.

The Word of the Orient

Національна академія наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

10.02.10

 

64.

Сходознавство

Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України

10.03.10

 

65.

Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України

10.03.10

 

66.

Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика

Національна академія наук України, Інститут історії НАН України

10.02.10

 

67.

Українська біографістика.

Biographistica ukrainica

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

10.02.10

 

10.03.10

 

68.

Український історичний збірник

Національна академія наук України, Інститут історії НАН України

10.02.10

 

69.

Часопис української історії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ видавництво “Книги - ХХІ”

10.03.10

 

ФІЛОСОФСЬКІ

 

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Дата затвер-дження

 

1.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

18.11.09

2.

Вісник Дніпропетровського університету.  Серія: філософія, соціологія, політологія

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

08.07.09

3.

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

філософські науки

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України

 

14.10.09

4.

Вісник Інституту розвитку дитини.

Вестник Института развития ребенка

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

10.03.10

5.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Філософія. Політологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16.12.09

6.

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

08.07.09

7.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія

Національний авіаційний університет МОН України

18.11.09

8.

Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “філософські науки”

Національний університет ”Львівська політехніка” МОН України

 

14.10.09

9.

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України

10.02.10

 

10.03.10

10.03.10

10.

Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого МОН України

10.02.10

11.

Вісник Харківського національного університету.

Серія “Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

 

18.11.09

12.

Вісник Харківського національного університету

Серія “Теорія культури і філософія науки”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

14.10.09

13.

Вісник Харківського національного університету.

Серія “Філософія. філософські перипетії”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

18.11.09

14.

Вісник Черкаського університету. Серія: філософія

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України

10.02.10

15.

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія.”

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Philosophy. Culturology. Political Sciences. Sociology”.

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України

10.02.10

16.

Гілея: науковий вісник.

Гилея: научный вестник.

Gileya: scientific herald.

Gileya: wissenschaftsblatt

Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

10.03.10

17.

Гуманітарний часопис

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України

14.10.09

18.

Гуманітарні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16.12.09

19.

Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Запорізька державна інженерна академія МОН України

10.02.10

20.

Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

10.02.10

21.

Інтелект. Особистість. Цивілізація.

Интеллект. Личность. Цивилизация

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України

14.10.09

22.

Історія. Філософія. Релігієзнавство

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

27.05.09

23.

Культура народов Причерноморья

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр “Крым»

10.02.10

24.

Культура і сучасність

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України

16.12.09

 

10.03.10

10.03.10

25.

Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини

ДВНЗ “Запорізький національний університет” МОН України

10.02.10

26.

Магістеріум. Історико-філософські студії

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

18.11.09

27.

Наукове пізнання: методологія та технологія

Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського МОН України

14.10.09

28.

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. філософські науки

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

10.02.10

29.

Науковий вісник Чернівецького національного університету Юрія Федьковича. Серія: філософія

Чернівецький національний університет Юрія Федьковича МОН України

16.12.09

30.

Наукові записки  НАУКМА. Філософія та релігієзнавство

Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

14.10.09

31.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»

Національний університет «Острозька академія»

18.11.09

32.

Нова парадигма

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

10.02.10

33.

Ноосфера і цивілізація

Донецький національний технічний університет МОН України

14.10.09

34.

Релігія та Соціум

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

16.12.09

35.

Схід

Український культурологічний центр,

Інститут економіки промисловості НАН України,

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Запорізький національний університет МОН України

10.02.10

36.

Теорія і практика управління соціальними системами

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України, Українська інженерно-педагогічна академія МОН України,

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” МОН України

10.02.10

37.

Українознавство

Науково-дослідний Інститут українознавства МОН України

08.07.09

38.

Українська полоністика

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

18.11.09

 

 

10.03.10

39.

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

10.02.10

40.

Філософія і політологія в контексті сучасної культури.

Философия и политология в контексте современной культуры

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

14.10.09

41.

Філософська думка

Національна академія наук України,  Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

10.03.10

42.

Філософські дослідження

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

14.10.09

43.

Філософські обрії

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка МОН України

18.11.09

44.

Філософські проблеми гуманітарних наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

14.10.09

СОЦІОЛОГІЧНІ

 

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Дата затвер-дження

 

1.

Вісник Львівського університету. Серія: соціологічна

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

 

27.05.09

 

2.

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України

 

08.07.09

 

 

14.10.09

 

3.

Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого МОН України

10.02.10

 

4.

Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України

10.02.10

 

5.

Вісник Харківського національного університету

Серія “соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

МОН України

14.10.09

 

6.

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія.”

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Philosophy. Culturology. Political Sciences. Sociology”.

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України

10.02.10

 

7.

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Спеціальні та галузеві соціології»

Донецький державний університет управління МОН України

 

27.05.09

 

8.

Наукові записки  НАУКМА. соціологічні науки

Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

14.10.09

 

9.

Нова парадигма

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

10.02.10

 

10.

Право і Безпека

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

10.02.10

 

11.

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики

Класичний приватний університет

14.10.09

 

12.

Соціологічні дослідження

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

14.10.09

 

ПОЛІТИЧНІ

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Дата затвер-дження

1.

Актуальні проблеми політики

Одеська національна юридична академія МОН України, Південноукраїнський центр гендерних проблем

10.02.10

2.

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України

 

08.07.09

 

 

14.10.09

3.

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України

10.02.10

 

10.03.10

10.03.10

4.

Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого МОН України

10.02.10

5.

Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України

10.02.10

6.

Вісник СевНТУ. Серія «Політологія»

Севастопольський національний технічний університет МОН України

18.11.09

7.

Вісник Харківського національного університету.

Серія “Питання політології”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

 

14.10.09

8.

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія.”

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Philosophy. Culturology. Political Sciences. Sociology”.

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України

10.02.10

9.

Гілея: науковий вісник.

Гилея: научный вестник.

Gileya: scientific herald.

Gileya: wissenschaftsblatt

Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

10.03.10

10.

Держава і право

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

10.02.10

11.

Магістеріум. Політичні студії

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

14.10.09

12.

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

10.02.10

13.

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: історія, політологія, міжнародні відносини

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

10.02.10

14.

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

 

10.03.10

15.

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

16.12.09

16.

Наукові записки НАУКМА. Політичні науки

Національний університет „Києво-Могилянська академія”

16.12.09

17.

Нова парадигма

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

10.02.10

18.

Освіта регіону

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

18.11.09

 

 

16.12.09

19.

Політологічні та соціологічні студії

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

10.03.10

20.

Стратегічна панорама

Національний інститут проблем міжнародної безпеки

10.02.10

21.

Філософія і політологія в контексті сучасної культури.

Философия и политология в контексте современной культуры

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

14.10.09